1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Uw Pedicure praktijk en een cliënt waarop Uw Pedicure praktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Diensten

Uw Pedicure praktijk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Conform de Ham code van vakorganisatie Provoet

 1. Afspraken

De behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, per sms, per Whatsapp of via de website worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Uw Pedicure praktijk door te geven. De afmelding kan telefonisch, per sms of per Whatsapp geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Uw Pedicure praktijk de gehele behandeling voor de gereserveerde tijd aan patiënt/cliënt doorberekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Uw Pedicure praktijk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken behandeling berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Uw Pedicure praktijk dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de patiënt/cliënt te worden doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

 1. Tarieven en betaling

Uw Pedicure praktijk vermeldt alle tarieven van behandelingen op de website van de praktijk en op een goed zichtbare plaats in de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contact te voldoen.

 

 1. Persoonsgegeven en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Uw Pedicure praktijk. De persoonlijke gegevens worden door Uw Pedicure praktijk opgenomen in een kaartenbak en behandelt volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de patiënt/cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De patiënt/cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

De wet AVG verklaring vindt u onderaan deze algemene voorwaarden. Bij het maken van een afspraak gaat u ook automatisch akkoord met deze regels.

 1. Geheimhouding

Uw Pedicure praktijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de patiënt/cliënt verteld tijdens een behandeling en alle zaken die naar de betreffende persoon kunnen leiden.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Uw Pedicure praktijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Uw Pedicure praktijk kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat patiënt/cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding of schade ontstaan door het niet of niet juist opvolgen van behandeladviezen.

Uw Pedicure praktijk is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

 1. Beschadiging en diefstal

De patiënt/cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen Uw Pedicure praktijk.

Diefstal wordt door Uw Pedicure praktijk altijd gemeld bij de politie.

 1. Garantie

Uw Pedicure praktijk geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

 • de patiënt/cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
 • de patiënt/cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
 • de patiënt/cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.
 • de behandeling te lang uitgesteld is geweest door de patiënt/cliënt, waardoor de oorzaak niet in een keer verholpen kan worden.
 1. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk of per e-mail worden gemeld aan Uw Pedicure praktijk. Uw Pedicurepraktijk dient de patiënt/cliënt, binnen zeven dagen, na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Uw Pedicure praktijk de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Uw Pedicurepraktijk en patiënt/cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

Patiënt/cliënt zal de klachten niet delen op sociale media.

 1. Gedrag

De patiënt/cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een patiënt/cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Uw Pedicure praktijk het recht de patiënt/cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen, zonder opgaaf van redenen. De (deels) gegeven behandeling dient volledig betaald te worden.

 1. Recht

Op welke overeenkomst tussen Uw Pedicure praktijk en patiënt/cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.